สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร วท.บ. (ทรัพยากรเกษตร)     
                เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร โดยจะได้เรียนรู้วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร โดยสามารถ เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาเอก ได้แก่
                กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
                                ศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืช การอารักขาพืช การจัดการเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีหลักการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีชีวภาพ ในการผลิตพืชซึ่งครอบคลุมทั้ง พืชไร่ และพืชสวน   
                กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
                                ศึกษาการผลิตสัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การคำนวณสูตรอาหารสัตว์การวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว ์การจัดการผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการสุขาภิบาลปัองกันโรค             
                กลุ่มวิชาจัดการทรัพยากรเกษตร        
                                ศึกษาการจัดการทรัพยากรเกษตรตรวจสอบ วิเคราะห์ทรัพยากร ทางเกษตร ด้านกายภาพและชีวภาพ ทั้งดิน น้ำ ภูมิอากาศ และนิเวศเกษตร รวมทั้งการประยุกต์
ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ

                                บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร วท.บ. (ทรัพยากรเกษตร) สามารถทำงานในหน่อยงานภาครัฐ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล
หรือประกอบธุรกิจการเกษตรในฟาร์มผลิตและส่งออกพืช นักวิจัยในธุรกิจเมล็ดพันธ์ ธุรกิจเคมีเกษตร สัตวบาลในฟาร์มสัตว์ของบริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวได้           
 
   

ดาวโหลดคู่มือ