สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)   
         
               เป็นหลักสูตรที่ตระหนักถึงศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ ตลอดจนการบริหารบุคคล องค์กร และธุรกิจเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งการวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับตลาดเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

             บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถมีศักยภาพในการเป็นผู้จัดการฟาร์มเกษตรแขนงต่างๆ เช่น ฟาร์มสัตว์ ฟาร์มพืช หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการทรัพยากรเกษตร

ดาวโหลดคู่มือ