สาขาวิชาประมง
วท.บ. (ประมง)   
         
             เป็นหลักสูตรที่ให้การเรียนการสอนเกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำ ทั้งสัตว์น้ำ และพืชน้ำ โดยในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรเดียวกับ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน)  ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ สาหร่ายและพรรณไม้น้ำ นิสิตจะได้เรียนวิธีการเพาะพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์น้ำ การออกแบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ สาหร่ายและพรรณไม้น้ำ การจัดการผลผลิตและการตลาด ซึ่งในหลักสูตรจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในภาคการศึกษาสุดท้ายนิสิตจะได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการจริงในรายวิชาสหกิจ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก่อนจบออกไปทำงาน


             บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพ รับราชการในหน่วยงานของรัฐ นักวิชาการในบริษัทเอกชน เช่น CPF เบทาโกร ฝ่ายสินเชื่อการเกษตรในธนาคารพาณิชย์ทั่วไป  ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือศึกษาต่อ

ดาวโหลดคู่มือ