หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
                หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร เป็นหลักสูตร 2 ปี
จัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์
ในระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือตามความเหมาะสม มีการจัดการการเรียนการสอน
เป็นภาษาไทยเอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นภาไทยและภาษาอังกฤษ   
 แผนการศึกษา   
                แผน ก แบบ ก1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(ทำวิทยานิพนธ์เป็นหลัก)    
                แผน ก แบบ ก2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(ทำวิทยานิพนธ์ควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียน) 
                หมายเหตุ : ทั้ง 2 แผนการศึกษา สามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ทางด้านพืช
สัตว์ หรือการจัดการทรัพยากรเกษตร               
คณาจารย์                            
                ประกอบด้วยคณาจารย์จากสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการสอน การทำวิจัย
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรพิเศษ ที่มีประสบการณ์จากภาครัฐ และเอกชน            
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา           
                แผน ก แบบ ก1 เป็นผู้สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ทางการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ) หรือมีผลงานวิจัยในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเกษตร                

ดาวโหลดคู่มือ
ดาวโหลดคู่มือการศึกษา