สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วท.บ (เทคโนโลยีการอาหาร) 
                เป็นหลักสูตรที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการแปรรูปวัตถุดิบ ทางการเกษตร และพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ อาหารที่หลากหลายและมีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสามารถเลือกเรียน วิชาเฉพาะทางได้ 2 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่             
                วิชาเอกเทคโนโลยีการอาหาร            
                                ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแปรรูปวัตถุดิบ ทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย และมีมูลค่าเพิ่ม สามารถตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหาร รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้     
                วิชาเอกวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร  
                                ศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการอาหาร มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยสามารถเลือกใช้ ควบคุม และออกแบบเครื่องมือสำหรับใช้ใน กระบวนการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรมได้


                              บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) สามารถทำงานในฝ่ายกระบวนการผลิตอาหาร วิจัยและพัฒนาอาหาร ประกันคุณภาพอาหาร ในบริษัทอาหารชั้นนำระดับประเทศได้

ดาวโหลดคู่มือ