สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
วท.บ. (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)  
                เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีการอาหาร และการจัดการความปลอดภัยในการผลิต อาหารตลอดจนความรู้ด้าน โภชนาศาสตร์เพื่อให้สามารถพัฒนา และควบคุมการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค          
               
              
บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากหลักสูตร วท.บ. (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ) สามารถสอบเข้าทำงาน ราชการในตำแหน่ง นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ หรือทำงานในฝ่ายโภชนาการ ของโรงพยาบาลได้

ดาวโหลดคู่มือ