ค่าบปรับพื้นฐาน (90)
2016-03-10 15:37:22

พี่น้องสานสัมพันธ์ (107)
2016-03-10 15:07:16

กีฬาสีสัมพันธ์58 (39)
2016-03-10 11:55:57

ปลูกข้าวประเพณี (58)
2015-09-23 15:14:35

อบรมผู้นำนิสิต (39)
2015-09-23 14:59:47

์N-RAI Night Party 2015 (52)
2015-09-23 14:18:27

การพัฒนานิสิตสู่ นวัตรกร 2557 (60)
2015-09-23 11:50:55

สัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน (14)
2015-09-23 11:39:09

ค่ายสัตวศาสตร์สัญจร (144)
2015-05-14 10:05:01

ประเพณีสงกรานต์ 2558 (64)
2015-05-14 09:48:24

็Homeroom ทรัพยากรเกษตร (6)
2015-04-28 10:10:42

Homeroom 2558 (165)
2015-04-10 11:59:06

เทคนิคการแต่งหน้า (13)
2015-04-07 16:21:17

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (129)
2015-04-07 14:12:35

กีฬาภายใน 58 (165)
2015-04-07 14:11:37

ไหว้ครูบัณฑิตศึกษา (342)
2014-10-20 14:23:19

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (189)
2014-10-08 16:20:44

ซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร (60)
2014-10-08 16:20:08

สืบสานปลูกข้าวประเพณี (27)
2014-08-20 14:14:03

สู้อ้อมอกไออุ่น KU 74 (21)
2014-08-20 14:13:27

การผลิตเมล็ดพันธุ์พริก (15)
2014-08-20 14:12:39

ตรวจประกัน 2556 (40)
2014-08-20 14:11:59

ตรวจประเมินประกัน ระดับสาขา (27)
2014-07-02 15:23:49

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (104)
2014-06-13 16:07:32

ค่ายผู้นำ 4 จอบ (20)
2014-06-11 11:44:56

คัดเลือก 4 จอบ (22)
2014-06-11 11:44:05

สัมมนาบุคลากร ทอ. 2557 (34)
2014-06-03 11:34:17

อบรมภาษาอังกฤษ (16)
2014-05-30 16:03:33

อบรมปุ๋ยสั่งตัด (81)
2014-05-30 16:02:55

เปิดโลกทัศน์ (92)
2014-04-04 15:30:01

สัมมนาผู้นำนิสิต (18)
2014-04-04 14:36:36

กีฬาภายใน คณะ ทอ. (76)
2014-04-04 10:12:28

ปัจฉิมนิเทศ (169)
2014-04-04 09:56:40

อบรมบุคลิกภาพนิสิตสหกิจศึกษา (62)
2014-03-14 11:40:27

จัดทำแผนหลักสูตร 10 ปี (48)
2014-03-14 10:55:15

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (11)
2014-03-14 10:18:38

กีฬาวิทยาเขต (39)
2014-01-16 16:13:09

สวัสดีปีใหม่ 2557 (51)
2014-01-16 16:12:01

ส่งความสุขปีใหม่ 2557 (42)
2013-12-27 10:48:55

food safety เพื่อชุมชน (244)
2013-12-23 11:46:04

ประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 31 (121)
2013-12-17 09:51:43

open can 22 (29)
2013-12-13 15:47:42

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (94)
2013-10-11 11:14:43

วัินวิทย์ 2556 (51)
2013-10-10 10:19:22

Kubota smart farm (60)
2013-10-08 15:39:42

สืบสานปลูกข้าวประเพณี # 6 (90)
2013-08-09 15:28:37

อบรมทักษะภาษาอังกฤษ (167)
2013-08-09 15:27:59

พิธีซ้อมย่อยงานรับพระราชทานปริญญาบัตร (116)
2013-08-09 15:26:36

พิธีไหว้ครู ระดับบัณฑิตศึกษา (44)
2013-07-31 16:41:06

การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2555 (13)
2013-07-31 16:40:16

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 56 (78)
2013-07-15 17:00:32

ศึกษาดูงานเกษตร (40)
2013-07-15 16:59:17

การตรวจประกันระดับสาขา ปี 2556 (34)
2013-07-05 14:17:38

พัฒนาองค์กรนิสิตและผู้นำนิสิต (66)
2013-05-21 13:54:01

Home room & KM สายสนับสนุนวิชาการ (90)
2013-05-21 13:51:16

อบรมการทำสูตรอาหารโคเลี้ยงเนื้อ (11)
2013-05-21 13:56:17

อบรบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (45)
2013-05-21 13:35:41

อบรมปุ๋ยสั่งตัด (23)
2013-04-04 11:04:58

คืนสู่เหย้า # 3 (122)
2013-04-04 10:40:57

ค่ายอาสาพัฒนา ประจำปี 2556 (54)
2013-04-02 15:44:34

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2556 (123)
2013-04-02 14:14:37

อบรมอ้อย ประจำปี 2556 (49)
2013-04-02 11:12:43

สวัสดีปีใหม่ 2556 (81)
2013-04-01 13:08:22

กีฬาภายใน (38)
2013-01-24 16:23:15

การบรรยายพิเศษ (41)
2013-01-23 13:28:31

เบทาโกร เข้าสัมภาษณ์งาน (16)
2013-01-11 17:48:21

การอบรม เพิ่มผลผลิตอ้อย (34)
2012-12-14 16:20:07

บริหารความเสี่ยง 2556 (39)
2012-12-14 15:40:44

ค่ายต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม (14)
2012-10-04 11:56:03

อบรมยางพารา (12)
2012-10-04 11:55:25

บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2555 (56)
2012-07-30 11:19:44

ซ้อมย่อยรับปริญญา 2555 (184)
2012-07-20 15:12:43

ดำนา 2555 (36)
2012-07-20 11:18:07

ตรวจประกันคุณภาพ ระดับคณะ (24)
2012-07-11 15:52:36

สู่อ้อมอกแห่งไออุ่น คณะ ทอ. (264)
2012-07-04 10:15:28

ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ (66)
2012-07-03 12:08:27

ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน (78)
2012-07-03 11:33:01

ตรวจประกันระดับสาขา ปี 2554 (58)
2012-07-03 10:55:51

อบรมการผลิตสารอินทรีย์ไล่แมลง (37)
2012-07-02 15:23:29

อบรมผลิตอาหารโคนม (10)
2012-07-02 15:22:27

อบรมปุ๋ย (9)
2012-07-02 15:20:37

งานอบรมผู้นำและถ่ายทอดงานประกันคุณภาพ (83)
2012-07-02 11:46:26

N-rai Party @ 10 (8)
2012-06-20 10:36:36

ประกวดสูตรอาหาร (56)
2012-06-12 14:00:50

ค่ายผู้นำนิสิต ทอ. (34)
2012-03-30 14:47:23

ค่ายอาสา (29)
2012-03-30 14:46:56

งานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 29 No.2 (31)
2012-03-29 15:07:39

งานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 29 No.1 (6)
2012-03-29 15:06:08

เกี่ยวข้าว ประจำปี 2554 (10)
2011-11-22 09:23:13

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (15)
2011-09-27 17:13:34

พิธีมอบโรงเรือนไก่เนื้อและบรรยายพิเศษ (31)
2011-09-05 11:39:26

ติดตายางพารา (14)
2011-08-05 16:40:43

วิพากษ์หลักสูตรเกษตร (47)
2011-08-05 15:40:16

แผนยุทธศาสตร์ (61)
2011-08-05 15:39:37

ปลูกข้าวประเพณี Vol 2 (13)
2011-07-21 08:55:56

ปลูกข้าวประเพณี Vol 1 (93)
2011-07-20 15:30:02

ประกันคุณภาพคณะ ทอ. (71)
2012-06-17 18:23:31

ซ้อมย่อยรับปริญญา 54 (10)
2011-06-29 17:00:39

ต้อนรับพี่บัณฑิต 54 (16)
2011-06-29 16:59:44

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (36)
2011-06-08 17:17:54

จับสายรหัส 54 (83)
2011-06-07 13:44:32

อบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยิ้อ (13)
2011-03-30 11:17:23

อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต (11)
2011-03-11 13:05:49

ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏ (25)
2011-03-11 13:04:24

เตรียมสมัครงาน 54 (9)
2011-02-22 12:47:44

งานบริการวิชาการ ปี 54 (21)
2011-02-22 12:17:52

ภาคค่ำ By nior (6)
2011-02-17 16:34:42

ภาคเช้า Bye nior (8)
2011-02-17 16:33:34

กีฬาสัมพันธ์ 54 (39)
2011-02-15 13:43:33

ประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร (15)
2011-02-15 12:56:41

สัมมนาผู้นำนิสิต (55)
2011-02-02 13:53:16

การบรรยายพิเศษทิศทางเกษตรไทยฯ (19)
2011-02-02 13:47:53

ผู้นำสโมสรนิสิตศึกษาดูงาน (39)
2011-02-02 13:38:53

Thai Union Frozen (59)
2011-01-19 11:17:36

สวัสดีปีใหม่ 54 (11)
2011-01-19 11:15:56

อวยพรปีใหม่ 54 (43)
2011-01-04 11:50:13

สัมมาทิฐิฟาร์มสัตว์ (34)
2010-12-23 15:48:12

ศึกษาดูงานเชียงราย (64)
2010-12-22 10:27:44

การบรรยายพิเศษ (27)
2010-12-17 15:46:42

คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 2 Vol 2 (74)
2010-12-03 09:14:47

คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 2 (171)
2010-12-01 10:59:23

เกี่ยวข้าว 53 (85)
2010-11-23 10:28:20

แผนบริหารความเสี่ยง (48)
2010-11-22 15:31:03

ประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 28 (13)
2010-11-10 14:04:36

เปิดบ้าน ทอ. (57)
2010-10-28 15:36:21

วิพากษ์หลักสูตร (41)
2010-10-08 11:00:46

มุฑิตาจิต (46)
2010-10-06 15:35:08

เส้นทางสู่วิชาการ (43)
2010-09-30 11:51:54

ค่ายคุณธรรมฯ (43)
2010-09-10 13:28:12

การบรรยายพิเศษ (28)
2010-08-16 15:58:05

ตรวจประกัน (46)
2010-08-16 15:57:09

ปลูกข้าวประเพณี (126)
2010-07-13 13:45:05

ฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (195)
2010-06-11 10:06:38

ฝึกงานณ ประเทศมาเลเซีย (73)
2010-06-11 10:06:40

อ้อมอก 53 (70)
2010-06-08 13:39:24

อบรม "การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว" (21)
2010-05-10 12:43:52

รดน้ำขอพรคณบดี (125)
2010-05-10 12:42:08

ดูงาน เกษตร (44)
2010-03-29 15:52:08

TBN (40)
2010-03-29 15:51:14

ระบบอาจาย์ที่ปรึกษา 52 (92)
2010-03-02 16:10:59

อบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 52 (59)
2010-03-02 16:09:13

อบรมคอมพิวเตอร์ (43)
2010-02-18 09:34:21

U@IRV (35)
2010-02-18 09:19:57

สัมมาทิฐิ ปี 1 (90)
2010-02-05 16:45:27

เกษตรสัมพันธ์ (12)
2010-02-05 16:44:32

พิธีมอบทุนการศึกษา (40)
2010-02-01 17:22:11

บัณฑิตยุคใหม่ ปี 3 และ 4 (27)
2010-01-29 18:34:20

4 จอบ คร้งที่ 27 (10)
2010-01-11 17:45:10

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (12)
2010-01-11 14:49:38

งานปีใหม่ 53 ทอ. (52)
2010-01-09 12:24:29

เปิดบ้าน ทอ. # 3 # (126)
2009-12-28 16:20:02

การอบรมการเลี้ยงแกะ (46)
2009-12-28 16:13:38

กิจกรรมภาคค่ำ เกษตรแฟร์ (81)
2009-12-28 14:50:15

นิทรรศการเกษตรแฟร์ (102)
2009-12-28 14:49:45

ประกวดผลิตภัณฑ์จากบัว (51)
2009-12-28 14:49:13

ประกวดไก่พื้นเมือง (10)
2009-12-28 14:48:39

ประกวดข้าว กข. 6 เกษตรแฟร์ (39)
2009-12-16 18:43:49

เกี่ยวข้าว (90)
2009-11-26 14:21:01

การบรรยายพิเศษ (46)
2009-11-20 11:26:05

open can 52 (37)
2009-11-09 16:07:18

ค่ายอาสาพัฒนาผู้นำ 4 จอบ (97)
2009-10-26 15:00:20

เทศกาลหมากเม่า (44)
2009-09-15 16:20:11

คณบดีพบนิสิต (76)
2009-09-15 14:04:24

บัณฑิตยุคใหม่ ปี 2 (44)
2009-09-10 09:46:26

ชุมนุมสัตวศาสตร์ผ่านเข้ารอบ (48)
2009-08-31 10:53:26

วันพัฒนาชุมนุมสัตวศาสตร์ (148)
2009-08-18 10:50:33

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (128)
2009-08-05 11:13:28

ซ้อมรับพระราชทานปริญญา (118)
2009-07-27 16:05:21

Rally (137)
2009-07-17 15:05:00

รับน้องเชิงสร้างสรรค์ Vol.4 (53)
2009-07-03 14:47:06

รับน้องเชิงสร้างสรรค์ Vol.3 (120)
2009-07-02 17:46:21

รับน้องเชิงสร้างสรรค์ Vol.2 (93)
2009-07-02 15:28:31

รับน้องเชิงสร้างสรรค์ Vol.1 (169)
2009-07-02 15:03:10

การทำทามาโกะ (103)
2009-06-29 17:52:53

ปลูกต้นไม้วิทยาเขต 52 (107)
2009-06-21 11:57:52

สู่อ้อมอกแห่งไออุ่น ทอ. (12)
2009-06-10 18:47:55

รดน้ำขอพร คณบดี (53)
2009-04-22 10:12:46

สรงน้ำพระ #วันสงกรานต์# (69)
2009-04-09 16:36:47

อบรมคอมฯ (71)
2009-03-20 15:19:00

อบรมเนื้อเยื่อพืช (97)
2009-03-02 14:54:29

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (61)
2009-12-21 17:11:39

By nior_2 (110)
2009-02-18 15:36:38

By nior_1 (74)
2009-02-18 15:36:09

ชุมนุม สัตวศาสตร์ (31)
2009-02-18 15:35:09

ดูงานผลิตสัตว์ฯ (41)
2009-02-18 15:34:06

ทำบุญเดือน ก.พ. (72)
2009-02-12 12:28:43

เตรียมสัมภาษณ์งาน (90)
2009-02-24 16:32:40

กีฬาคณะ (63)
2009-02-03 16:47:53

อบรมอาหารสัตว์น้ำ (63)
2009-02-03 16:42:58

งานกาชาด 52 (32)
2009-01-30 16:26:49

ควันหลง"งานโคนม" (74)
2009-01-30 16:26:04

ควันหลง "แจ๋วบอง" (40)
2009-01-30 16:08:58

บัณฑิตยุคใหม่ ปี 4 (107)
2009-01-29 17:23:42

อบรมปุ๋ยอินทรีย์ (85)
2009-01-26 16:34:10

ค่ายอาสา+วันเด็ก (88)
2009-01-12 16:09:58

อบรม # แกะขุน (11)
2009-01-13 15:31:05

เปิดบ้าน ทอ. # 2 (121)
2008-12-30 14:36:59

4จอบ(เข้าด้ามจอบ) (42)
2009-02-24 16:31:50

4 (จอบล้มโค) (60)
2008-12-30 14:34:47

4 จอบตอนสุกร (42)
2008-12-30 14:33:56

4 จอบ (จับปลาไหล) (26)
2008-12-30 14:30:22

คืนสู่เหย้า # 1 (48)
2008-12-30 14:42:28

บริการวิชาการ (45)
2008-12-30 14:41:00

ค่ายอาสา 4 จอบ (41)
2008-12-26 17:25:01

ประกวดไก่ (22)
2008-12-30 14:58:43

รับน้อง2551 (50)
2008-12-11 17:11:14
 
 
 
 
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์   
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com