ค่าบปรับพื้นฐาน (90)
2016-03-10 15:37:22

พี่น้องสานสัมพันธ์ (116)
2016-03-10 15:07:16

กีฬาสีสัมพันธ์58 (72)
2016-03-10 11:55:57

ปลูกข้าวประเพณี (29)
2015-09-23 15:14:35

อบรมผู้นำนิสิต (29)
2015-09-23 14:59:47

์N-RAI Night Party 2015 (32)
2015-09-23 14:18:27

การพัฒนานิสิตสู่ นวัตรกร 2557 (59)
2015-09-23 11:50:55

สัตวศาสตร์ศึกษาดูงาน (59)
2015-09-23 11:39:09

ค่ายสัตวศาสตร์สัญจร (151)
2015-05-14 10:05:01

ประเพณีสงกรานต์ 2558 (49)
2015-05-14 09:48:24

็Homeroom ทรัพยากรเกษตร (13)
2015-04-28 10:10:42

Homeroom 2558 (173)
2015-04-10 11:59:06

เทคนิคการแต่งหน้า (20)
2015-04-07 16:21:17

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (137)
2015-04-07 14:12:35

กีฬาภายใน 58 (169)
2015-04-07 14:11:37

ไหว้ครูบัณฑิตศึกษา (350)
2014-10-20 14:23:19

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (204)
2014-10-08 16:20:44

ซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร (68)
2014-10-08 16:20:08

สืบสานปลูกข้าวประเพณี (46)
2014-08-20 14:14:03

สู้อ้อมอกไออุ่น KU 74 (40)
2014-08-20 14:13:27

การผลิตเมล็ดพันธุ์พริก (18)
2014-08-20 14:12:39

ตรวจประกัน 2556 (63)
2014-08-20 14:11:59

ตรวจประเมินประกัน ระดับสาขา (32)
2014-07-02 15:23:49

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (112)
2014-06-13 16:07:32

ค่ายผู้นำ 4 จอบ (38)
2014-06-11 11:44:56

คัดเลือก 4 จอบ (41)
2014-06-11 11:44:05

สัมมนาบุคลากร ทอ. 2557 (38)
2014-06-03 11:34:17

อบรมภาษาอังกฤษ (25)
2014-05-30 16:03:33

อบรมปุ๋ยสั่งตัด (86)
2014-05-30 16:02:55

เปิดโลกทัศน์ (100)
2014-04-04 15:30:01

สัมมนาผู้นำนิสิต (30)
2014-04-04 14:36:36

กีฬาภายใน คณะ ทอ. (88)
2014-04-04 10:12:28

ปัจฉิมนิเทศ (177)
2014-04-04 09:56:40

อบรมบุคลิกภาพนิสิตสหกิจศึกษา (70)
2014-03-14 11:40:27

จัดทำแผนหลักสูตร 10 ปี (49)
2014-03-14 10:55:15

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (53)
2014-03-14 10:18:38

กีฬาวิทยาเขต (47)
2014-01-16 16:13:09

สวัสดีปีใหม่ 2557 (59)
2014-01-16 16:12:01

ส่งความสุขปีใหม่ 2557 (50)
2013-12-27 10:48:55

food safety เพื่อชุมชน (262)
2013-12-23 11:46:04

ประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 31 (130)
2013-12-17 09:51:43

open can 22 (35)
2013-12-13 15:47:42

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (96)
2013-10-11 11:14:43

วัินวิทย์ 2556 (59)
2013-10-10 10:19:22

Kubota smart farm (67)
2013-10-08 15:39:42

สืบสานปลูกข้าวประเพณี # 6 (95)
2013-08-09 15:28:37

อบรมทักษะภาษาอังกฤษ (187)
2013-08-09 15:27:59

พิธีซ้อมย่อยงานรับพระราชทานปริญญาบัตร (129)
2013-08-09 15:26:36

พิธีไหว้ครู ระดับบัณฑิตศึกษา (52)
2013-07-31 16:41:06

การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2555 (35)
2013-07-31 16:40:16

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 56 (85)
2013-07-15 17:00:32

ศึกษาดูงานเกษตร (56)
2013-07-15 16:59:17

การตรวจประกันระดับสาขา ปี 2556 (56)
2013-07-05 14:17:38

พัฒนาองค์กรนิสิตและผู้นำนิสิต (74)
2013-05-21 13:54:01

Home room & KM สายสนับสนุนวิชาการ (109)
2013-05-21 13:51:16

อบรมการทำสูตรอาหารโคเลี้ยงเนื้อ (19)
2013-05-21 13:56:17

อบรบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (52)
2013-05-21 13:35:41

อบรมปุ๋ยสั่งตัด (31)
2013-04-04 11:04:58

คืนสู่เหย้า # 3 (129)
2013-04-04 10:40:57

ค่ายอาสาพัฒนา ประจำปี 2556 (62)
2013-04-02 15:44:34

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2556 (123)
2013-04-02 14:14:37

อบรมอ้อย ประจำปี 2556 (56)
2013-04-02 11:12:43

สวัสดีปีใหม่ 2556 (83)
2013-04-01 13:08:22

กีฬาภายใน (42)
2013-01-24 16:23:15

การบรรยายพิเศษ (46)
2013-01-23 13:28:31

เบทาโกร เข้าสัมภาษณ์งาน (15)
2013-01-11 17:48:21

การอบรม เพิ่มผลผลิตอ้อย (42)
2012-12-14 16:20:07

บริหารความเสี่ยง 2556 (46)
2012-12-14 15:40:44

ค่ายต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม (22)
2012-10-04 11:56:03

อบรมยางพารา (19)
2012-10-04 11:55:25

บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2555 (63)
2012-07-30 11:19:44

ซ้อมย่อยรับปริญญา 2555 (189)
2012-07-20 15:12:43

ดำนา 2555 (40)
2012-07-20 11:18:07

ตรวจประกันคุณภาพ ระดับคณะ (48)
2012-07-11 15:52:36

สู่อ้อมอกแห่งไออุ่น คณะ ทอ. (271)
2012-07-04 10:15:28

ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ (73)
2012-07-03 12:08:27

ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน (85)
2012-07-03 11:33:01

ตรวจประกันระดับสาขา ปี 2554 (75)
2012-07-03 10:55:51

อบรมการผลิตสารอินทรีย์ไล่แมลง (45)
2012-07-02 15:23:29

อบรมผลิตอาหารโคนม (39)
2012-07-02 15:22:27

อบรมปุ๋ย (45)
2012-07-02 15:20:37

งานอบรมผู้นำและถ่ายทอดงานประกันคุณภาพ (92)
2012-07-02 11:46:26

N-rai Party @ 10 (16)
2012-06-20 10:36:36

ประกวดสูตรอาหาร (10)
2012-06-12 14:00:50

ค่ายผู้นำนิสิต ทอ. (76)
2012-03-30 14:47:23

ค่ายอาสา (34)
2012-03-30 14:46:56

งานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 29 No.2 (37)
2012-03-29 15:07:39

งานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 29 No.1 (14)
2012-03-29 15:06:08

เกี่ยวข้าว ประจำปี 2554 (14)
2011-11-22 09:23:13

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (21)
2011-09-27 17:13:34

พิธีมอบโรงเรือนไก่เนื้อและบรรยายพิเศษ (38)
2011-09-05 11:39:26

ติดตายางพารา (62)
2011-08-05 16:40:43

วิพากษ์หลักสูตรเกษตร (54)
2011-08-05 15:40:16

แผนยุทธศาสตร์ (68)
2011-08-05 15:39:37

ปลูกข้าวประเพณี Vol 2 (17)
2011-07-21 08:55:56

ปลูกข้าวประเพณี Vol 1 (101)
2011-07-20 15:30:02

ประกันคุณภาพคณะ ทอ. (78)
2012-06-17 18:23:31

ซ้อมย่อยรับปริญญา 54 (17)
2011-06-29 17:00:39

ต้อนรับพี่บัณฑิต 54 (13)
2011-06-29 16:59:44

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (42)
2011-06-08 17:17:54

จับสายรหัส 54 (98)
2011-06-07 13:44:32

อบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยิ้อ (20)
2011-03-30 11:17:23

อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต (15)
2011-03-11 13:05:49

ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏ (31)
2011-03-11 13:04:24

เตรียมสมัครงาน 54 (16)
2011-02-22 12:47:44

งานบริการวิชาการ ปี 54 (26)
2011-02-22 12:17:52

ภาคค่ำ By nior (14)
2011-02-17 16:34:42

ภาคเช้า Bye nior (14)
2011-02-17 16:33:34

กีฬาสัมพันธ์ 54 (45)
2011-02-15 13:43:33

ประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร (16)
2011-02-15 12:56:41

สัมมนาผู้นำนิสิต (61)
2011-02-02 13:53:16

การบรรยายพิเศษทิศทางเกษตรไทยฯ (25)
2011-02-02 13:47:53

ผู้นำสโมสรนิสิตศึกษาดูงาน (46)
2011-02-02 13:38:53

Thai Union Frozen (65)
2011-01-19 11:17:36

สวัสดีปีใหม่ 54 (21)
2011-01-19 11:15:56

อวยพรปีใหม่ 54 (50)
2011-01-04 11:50:13

สัมมาทิฐิฟาร์มสัตว์ (37)
2010-12-23 15:48:12

ศึกษาดูงานเชียงราย (70)
2010-12-22 10:27:44

การบรรยายพิเศษ (34)
2010-12-17 15:46:42

คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 2 Vol 2 (81)
2010-12-03 09:14:47

คืนสู่เหย้า ครั้งที่ 2 (181)
2010-12-01 10:59:23

เกี่ยวข้าว 53 (91)
2010-11-23 10:28:20

แผนบริหารความเสี่ยง (54)
2010-11-22 15:31:03

ประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 28 (16)
2010-11-10 14:04:36

เปิดบ้าน ทอ. (57)
2010-10-28 15:36:21

วิพากษ์หลักสูตร (18)
2010-10-08 11:00:46

มุฑิตาจิต (52)
2010-10-06 15:35:08

เส้นทางสู่วิชาการ (50)
2010-09-30 11:51:54

ค่ายคุณธรรมฯ (51)
2010-09-10 13:28:12

การบรรยายพิเศษ (34)
2010-08-16 15:58:05

ตรวจประกัน (53)
2010-08-16 15:57:09

ปลูกข้าวประเพณี (133)
2010-07-13 13:45:05

ฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (202)
2010-06-11 10:06:38

ฝึกงานณ ประเทศมาเลเซีย (79)
2010-06-11 10:06:40

อ้อมอก 53 (77)
2010-06-08 13:39:24

อบรม "การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว" (30)
2010-05-10 12:43:52

รดน้ำขอพรคณบดี (134)
2010-05-10 12:42:08

ดูงาน เกษตร (47)
2010-03-29 15:52:08

TBN (47)
2010-03-29 15:51:14

ระบบอาจาย์ที่ปรึกษา 52 (97)
2010-03-02 16:10:59

อบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 52 (69)
2010-03-02 16:09:13

อบรมคอมพิวเตอร์ (50)
2010-02-18 09:34:21

U@IRV (37)
2010-02-18 09:19:57

สัมมาทิฐิ ปี 1 (97)
2010-02-05 16:45:27

เกษตรสัมพันธ์ (13)
2010-02-05 16:44:32

พิธีมอบทุนการศึกษา (46)
2010-02-01 17:22:11

บัณฑิตยุคใหม่ ปี 3 และ 4 (34)
2010-01-29 18:34:20

4 จอบ คร้งที่ 27 (36)
2010-01-11 17:45:10

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (19)
2010-01-11 14:49:38

งานปีใหม่ 53 ทอ. (62)
2010-01-09 12:24:29

เปิดบ้าน ทอ. # 3 # (133)
2009-12-28 16:20:02

การอบรมการเลี้ยงแกะ (53)
2009-12-28 16:13:38

กิจกรรมภาคค่ำ เกษตรแฟร์ (87)
2009-12-28 14:50:15

นิทรรศการเกษตรแฟร์ (47)
2009-12-28 14:49:45

ประกวดผลิตภัณฑ์จากบัว (58)
2009-12-28 14:49:13

ประกวดไก่พื้นเมือง (18)
2009-12-28 14:48:39

ประกวดข้าว กข. 6 เกษตรแฟร์ (45)
2009-12-16 18:43:49

เกี่ยวข้าว (101)
2009-11-26 14:21:01

การบรรยายพิเศษ (52)
2009-11-20 11:26:05

open can 52 (42)
2009-11-09 16:07:18

ค่ายอาสาพัฒนาผู้นำ 4 จอบ (99)
2009-10-26 15:00:20

เทศกาลหมากเม่า (51)
2009-09-15 16:20:11

คณบดีพบนิสิต (75)
2009-09-15 14:04:24

บัณฑิตยุคใหม่ ปี 2 (44)
2009-09-10 09:46:26

ชุมนุมสัตวศาสตร์ผ่านเข้ารอบ (46)
2009-08-31 10:53:26

วันพัฒนาชุมนุมสัตวศาสตร์ (147)
2009-08-18 10:50:33

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (134)
2009-08-05 11:13:28

ซ้อมรับพระราชทานปริญญา (117)
2009-07-27 16:05:21

Rally (144)
2009-07-17 15:05:00

รับน้องเชิงสร้างสรรค์ Vol.4 (60)
2009-07-03 14:47:06

รับน้องเชิงสร้างสรรค์ Vol.3 (127)
2009-07-02 17:46:21

รับน้องเชิงสร้างสรรค์ Vol.2 (100)
2009-07-02 15:28:31

รับน้องเชิงสร้างสรรค์ Vol.1 (169)
2009-07-02 15:03:10

การทำทามาโกะ (109)
2009-06-29 17:52:53

ปลูกต้นไม้วิทยาเขต 52 (114)
2009-06-21 11:57:52

สู่อ้อมอกแห่งไออุ่น ทอ. (17)
2009-06-10 18:47:55

รดน้ำขอพร คณบดี (37)
2009-04-22 10:12:46

สรงน้ำพระ #วันสงกรานต์# (75)
2009-04-09 16:36:47

อบรมคอมฯ (78)
2009-03-20 15:19:00

อบรมเนื้อเยื่อพืช (104)
2009-03-02 14:54:29

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (64)
2009-12-21 17:11:39

By nior_2 (116)
2009-02-18 15:36:38

By nior_1 (81)
2009-02-18 15:36:09

ชุมนุม สัตวศาสตร์ (36)
2009-02-18 15:35:09

ดูงานผลิตสัตว์ฯ (39)
2009-02-18 15:34:06

ทำบุญเดือน ก.พ. (79)
2009-02-12 12:28:43

เตรียมสัมภาษณ์งาน (96)
2009-02-24 16:32:40

กีฬาคณะ (70)
2009-02-03 16:47:53

อบรมอาหารสัตว์น้ำ (38)
2009-02-03 16:42:58

งานกาชาด 52 (39)
2009-01-30 16:26:49

ควันหลง"งานโคนม" (81)
2009-01-30 16:26:04

ควันหลง "แจ๋วบอง" (43)
2009-01-30 16:08:58

บัณฑิตยุคใหม่ ปี 4 (114)
2009-01-29 17:23:42

อบรมปุ๋ยอินทรีย์ (92)
2009-01-26 16:34:10

ค่ายอาสา+วันเด็ก (93)
2009-01-12 16:09:58

อบรม # แกะขุน (18)
2009-01-13 15:31:05

เปิดบ้าน ทอ. # 2 (126)
2008-12-30 14:36:59

4จอบ(เข้าด้ามจอบ) (49)
2009-02-24 16:31:50

4 (จอบล้มโค) (22)
2008-12-30 14:34:47

4 จอบตอนสุกร (11)
2008-12-30 14:33:56

4 จอบ (จับปลาไหล) (33)
2008-12-30 14:30:22

คืนสู่เหย้า # 1 (55)
2008-12-30 14:42:28

บริการวิชาการ (52)
2008-12-30 14:41:00

ค่ายอาสา 4 จอบ (48)
2008-12-26 17:25:01

ประกวดไก่ (30)
2008-12-30 14:58:43

รับน้อง2551 (57)
2008-12-11 17:11:14
 
 
 
 
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์   
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com