บุคลากร
 
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
สำนักงานเลขานุการ
 
 
สำนักงานเลขานุการ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

view 1221
ชื่อ นางสาวปทุมวดี  ศรีประทุมวงศ์
ตำแหน่งวิชาการ: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
อีเมลล์ pathumvadee.s@ku.th
มือถือ 042725036
เว็บไซต์ -
   
 
- นักวิชาการศึกษา
 

view 984
ชื่อ นายยุทธกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
อีเมลล์ yutthakorn51@hotmail.com
มือถือ 042-725036
เว็บไซต์
   
 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

view 412
ชื่อ นางสาวกฤติยา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
อีเมลล์ ok.pro@hotmail.com
มือถือ 042-725036
เว็บไซต์
   

view 45
ชื่อ นายกฤษฎา  คุรุศาสตรา
อีเมลล์ pound.sunking@gmail.com
มือถือ
เว็บไซต์
   

view 140
ชื่อ นางสาวณัฐวดี  ความหมั่น
อีเมลล์ anntyyy_2012@hotmail.com
มือถือ 042725036
เว็บไซต์ -
   

view 118
ชื่อ นางสาวนิศารัตน์  ทิพวัจนา
อีเมลล์ nisa.ku.csc@hotmail.com
มือถือ 0828415897
เว็บไซต์
   

view 436
ชื่อ นางสาวประภาพรรณ์  แสงดาว
อีเมลล์ nuy_prapaphun.s@hotmail.com
มือถือ
เว็บไซต์ -
   

view 289
ชื่อ นางมโนรม   แสนสุภา
อีเมลล์ manoromm@hotmail.com
มือถือ 086-5432755
เว็บไซต์ -
   

view 13
ชื่อ นางสาวมัลธิกา  สวาทวงค์
อีเมลล์ mam.tempo@gmail.com
มือถือ 0997243690
เว็บไซต์
   

view 225
ชื่อ นางสาวมิลทะดา  สุธรรมมา
อีเมลล์ su_thumma@hotmail.com
มือถือ 042725036
เว็บไซต์ -
   

view 255
ชื่อ นางสาววิภามาศ  ไชยภักดี
อีเมลล์ wipamat@yahoo.com
มือถือ -
เว็บไซต์
   
 
   
 
 
 
 
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ อ.ภานุวัฒน์   
โทร : 081-670-7743, MSN : khumpeerawat@hotmail.com