บันทึกการส่งเอกสาร  
ลำดับที่ วันที่ส่งเอกสาร รหัส ชื่อ-สกุล เอกสาร  
1 01-พ.ย.-2560 1234121111 a a KU 3 รอคณบดีลงนาม
2 16-ก.ย.-2559 5740103851 ธีรศักดิ์ อ้วนหินกอง ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
3 21-มิ.ย.-2559 5740103355 อเทตญา เทียงธรรม ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
4 21-มิ.ย.-2559 5840101176 ธีราพร วรรณศิริภูมิ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
5 17-มิ.ย.-2559 5840103675 อุบลรัตน์ แจ้งจิต ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
6 17-มิ.ย.-2559 5540100808 ปรมินทร์ ป้อมศรี ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
7 17-มิ.ย.-2559 5540102321 จักนรินทร์ พิมพงต้อน คำร้องขอรักษาสภาพนิสิต มารับเอกสารได้
8 17-มิ.ย.-2559 5840101176 ธีราพร วรรณสิริภูมิ ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
9 17-มิ.ย.-2559 5540101243 วรรณา ฮุ่งหวล ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
10 17-มิ.ย.-2559 5540101201 รุจิรา ไชยปัญหา ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
11 17-มิ.ย.-2559 5540102185 ธิติยา บัวเงิน ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
12 17-มิ.ย.-2559 5540103076 นิจวรรณ มาตรา คำร้องขอรักษาสภาพนิสิต มารับเอกสารได้
13 17-มิ.ย.-2559 5540101511 สุจิตรา กมลวิบูลย์ คำร้องขอรักษาสภาพนิสิต มารับเอกสารได้
14 09-ก.พ.-2559 5640100711 ณัฐนนท์ หัสกรรจ์ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
15 18-ก.พ.-2558 5640101211 นิยากร ธรรมรงค์ ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
16 18-ก.พ.-2558 5640101334 ปรียาพร นิลบุตร ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
17 18-ก.พ.-2558 5440100954 วันวิสา กฤษณกาฬ ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
18 18-ก.พ.-2558 5740103240 สุรีย์ จอแม ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
19 18-ก.พ.-2558 5440100326 ดวงกมล สุพิมพ์ ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
20 18-ก.พ.-2558 5440100202 จิระประภา กกกลาง ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
21 18-ก.พ.-2558 5640100028 กนกพร สุขา ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
22 18-ก.พ.-2558 5740101247 ทัศนีกรย์ นามสง่า ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
23 18-ก.พ.-2558 564010028 กรกพร สุษา ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
24 18-ก.พ.-2558 564010216 สุพรรณี แก้วเทพ ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
25 18-ก.พ.-2558 5640100397 จินตหรา เจริญศักดิ์ ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
26 18-ก.พ.-2558 5640102730 สุวรรณี เมืองปาก ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
27 18-ก.พ.-2558 5640100184 กุสุมา ทองห่อ ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
28 18-ก.พ.-2558 5640101741 มาลัย สมสว่าง ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
29 18-ก.พ.-2558 5640103451 สุนิสา นนยะโส ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
30 18-ก.พ.-2558 5640103370 วรรณาา ศรีทารัย ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
31 18-ก.พ.-2558 5640101181 นิตยา เสสิววา ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
32 18-ก.พ.-2558 5640101679 ภานุเดช อารีเื้อ ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
33 18-ก.พ.-2558 5640101091 นวลอนงค์ สวยรอด ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
34 18-ก.พ.-2558 5640100206 เกียรติชัย นันธานี ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
35 18-ก.พ.-2558 5640101008 นพรัตน์ ดรสูงเนิน ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
36 18-ก.พ.-2558 5640101407 เปรมฤดี ศรพรหม ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
37 18-ก.พ.-2558 5640101148 นันธิยา พรหมโคตร ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
38 18-ก.พ.-2558 5640101334 ปรียาพร นิลบึตร ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
39 18-ก.พ.-2558 5640101211 นิยากร ธรรมรงค์ ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
40 13-ก.พ.-2558 5540103033 ศรัญญา เถาะชัยภูมิ ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
41 13-ก.พ.-2558 5540102606 ยุวดี เมษสุวรรณ ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
42 13-ก.พ.-2558 5540102851 อมรรัตน์ เวชการ ขอสอนต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
43 13-ก.พ.-2558 5540101944 อัทราภรณ์ อ่อนนอ ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
44 13-ก.พ.-2558 5540102215 มดาพร แสงพรหมชารี ขอสอบต่อเนื่อง รอคณบดีลงนาม
45 13-ก.พ.-2558 5540102720 วิลาวัลย์ ศิริอินทร์ ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
46 12-ก.พ.-2558 5540102878 อรพิมล มัดชัยโย ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
47 12-ก.พ.-2558 5540101561 สุธินี จิณบุตร ขอสอบต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
48 12-ก.พ.-2558 5540101928 อ้จฉริยา ต่อพันธ์ ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
49 12-ก.พ.-2558 5640100648 ทิตยา นองดาว ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
50 12-ก.พ.-2558 5540102801 สุดา นันท์ดี ขอสอบต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
51 12-ก.พ.-2558 5540100964 พิมพา ขาวตา ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
52 12-ก.พ.-2558 5540100999 ภัทราภรณ์ เมาแรต ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
53 12-ก.พ.-2558 5540101243 วรรณา ฮุ่งหวล ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
54 11-ก.พ.-2558 5540102886 อรวรรณ จันเทพา ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
55 11-ก.พ.-2558 5540102223 วิจิตรา แสวงโคตร ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
56 11-ก.พ.-2558 5540102525 ปัทมา สาระคำ ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
57 11-ก.พ.-2558 5540102355 ชฎานิจ อุดม ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
58 11-ก.พ.-2558 5540102762 สิริอร มุลมณี ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
59 11-ก.พ.-2558 5540102754 กิริกัลยา แก้วก๋า ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
60 11-ก.พ.-2558 5540101839 อรทัย วงชีพระจันทร์ ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
61 11-ก.พ.-2558 5540102476 สกาวรัตน์ คงเพชร ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
62 11-ก.พ.-2558 5540101464 เบญจพร กลิ่นศรีสุข ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
63 11-ก.พ.-2558 5540102410 ธิดารัตน์ มณีนน ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
64 11-ก.พ.-2558 5540101596 สุนิสา ดพธิชิด ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
65 11-ก.พ.-2558 5540101481 สันทัต ภิลัยวรรณื ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
66 11-ก.พ.-2558 5540101626 สุพัตร ท้าวพิม ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
67 11-ก.พ.-2558 5540101961 อาคม ศรีกงหัน ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
68 11-ก.พ.-2558 5540102819 สุดารัตน์ เปสูงเนิน ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
69 11-ก.พ.-2558 57401017787 ปัณฑารีย์ สุริโย คำร้องทั่วไป มารับเอกสารได้
70 10-ก.พ.-2558 5540102739 จุฑาทิพย์ สิงห์โต ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
71 10-ก.พ.-2558 5540102509 ปรีชา สายมี ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
72 10-ก.พ.-2558 5540102151 เกศดาพร วิสัยหมู ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
73 10-ก.พ.-2558 5440101438 อุไรวรรณ อรุณชัย ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
74 06-ก.พ.-2558 5440100555 บังอร คนหนองบัว คำร้อง ขอลาพักการศึกษา มารับเอกสารได้
75 06-ก.พ.-2558 5640102870 อรวิริยา 5640102870 ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
76 06-ก.พ.-2558 5640102870 อรวิริยา บุรัรัตน์ ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
77 06-ก.พ.-2558 5540101111 มิ่งขวัญ ศิริศํกดิ์ ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
78 06-ก.พ.-2558 5640102080 วัชราภรณ์ ปัจฉิมกุล ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
79 06-ก.พ.-2558 5540100115 กาญจนา สมเนตร ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
80 06-ก.พ.-2558 5440100741 ภาวดี สุภีร์ ขอสอนต่อเนื่อง มารับเอกสารได้
81 05-ก.พ.-2558 5440101314 อภิเชษฐ เสวิวัฒน์ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
82 05-ก.พ.-2558 5440102621 อาทิตย์ พรมจอม ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
83 04-ก.พ.-2558 5740100224 กิตติชัย จันทรโพธิ์ศรี คำร้องทั่วไป มารับเอกสารได้
84 04-ก.พ.-2558 5540100425 ณัฐฐาภรณ์ นันทิกุล ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
85 30-ม.ก.-2558 0 ภูชิชย์ ภาวงศ์ คำร้อง ขอลาพักการศึกษา มารับเอกสารได้
86 30-ม.ก.-2558 5740104149 ธิดานุช เที่ยงวิเศษ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
87 30-ม.ก.-2558 5740101603 บุณฑริกา สยมชัย ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
88 30-ม.ก.-2558 5440100172 คมศักดิ์ เพริศแก้ว ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
89 30-ม.ก.-2558 5640101610 แพรดาว สุดมี ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
90 30-ม.ก.-2558 5740100224 กิตติชัย จันทรโพธิ์ศรี ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
91 30-ม.ก.-2558 0 คัมภีร์ ประสงค์เพ็รช คำร้อง ขอลาพักการศึกษา มารับเอกสารได้
92 29-ม.ก.-2558 5540100042 กระแสสินธุ์ สิงจานุสงค์ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
93 29-ม.ก.-2558 5640100427 จิรายุ ธำรงลลิต คำร้องทั่วไป มารับเอกสารได้
94 29-ม.ก.-2558 5540102291 กรกฎ วาดวารี ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
95 29-ม.ก.-2558 5640100168 กิตติลักษณ์ เพลิดภูเขียว KU 3 มารับเอกสารได้
96 29-ม.ก.-2558 5640102179 วิทยา พลเยี่ยม ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
97 29-ม.ก.-2558 5640101962 วรชน แสงประจักษ์ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
98 28-ม.ก.-2558 5440100865 รุ่งตะวัน เยาวศรีสุวรรณ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
99 28-ม.ก.-2558 5440102582 อภิวัฒน์ แสนอุบล ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
100 28-ม.ก.-2558 5540100514 ณัฐภรณ์ ธรรมวงษ์ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
101 28-ม.ก.-2558 5540100450 ณฐธิดา โอทารัมย์ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
102 28-ม.ก.-2558 5540101006 ภานุวัฒน์ ถนัดทาง ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
103 28-ม.ก.-2558 5440100415 ธีระวัฒน์ ยศประสงค์ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
104 27-ม.ก.-2558 5540101740 หิรัญ จารึกดี ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
105 27-ม.ก.-2558 55401008991 ผดุงเกียรติ อุชชิน ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
106 27-ม.ก.-2558 5640105477 สุพิชชา ศรีวรมย์ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
107 27-ม.ก.-2558 5540101022 ภูมิศักดิ์ มุกดาธนพงศ์ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
108 27-ม.ก.-2558 5640103566 อัมฤทธิ์ นาโควงค์ ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
109 27-ม.ก.-2558 5640103680 นิยสุข ณ ทไทร ของลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด มารับเอกสารได้
110 23-ม.ก.-2558 5440100202 จิระประภา กกกลาง KU 3 มารับเอกสารได้
111 23-ม.ก.-2558 56401000907 ธนพร สุขาวงศ์ ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
112 23-ม.ก.-2558 5640101504 พัชราพรรณ เหวขุนทด ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
113 23-ม.ก.-2558 5640103566 อัมฤทธิ์ นาดควงศ์ ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
114 23-ม.ก.-2558 5640103680 นิยมสุข ณ ไทร ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
115 23-ม.ก.-2558 5640103345 รุจิรดา พุทธศรี ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
116 22-ม.ก.-2558 5740104076 อรรถพล สุขปาน ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
117 21-ม.ก.-2558 5740102936 สมฤทัย เพ็ชรศิริ ขอหนังสือรับรองความประพฤติ มารับเอกสารได้
118 21-ม.ก.-2558 5540100115 กาญจนา สมเนตร KU 3 มารับเอกสารได้
119 21-ม.ก.-2558 5740101531 นิวัฒน์ สุภีร์ ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
120 21-ม.ก.-2558 5740100925 ฐาวรี ยาสิทธิ์ ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
121 21-ม.ก.-2558 5540101511 สุจิตรา กมลริบูลย์ ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
122 21-ม.ก.-2558 554010078 บงกฎ สุภาอัจน ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
123 21-ม.ก.-2558 5540103076 นิจวรรณ มาตรา ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
124 20-ม.ก.-2558 5640103817 เอกลักษณ์ ปุราทะเน ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
125 20-ม.ก.-2558 5640102705 สุริยะ แก้วมงคุณ ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
126 20-ม.ก.-2558 5440100091 กอบชัย คำศรีพล ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
127 20-ม.ก.-2558 5440100733 ภานุพงศ์ บ้านกลาง คำร้องขอรักษาสภาพนิสิต มารับเอกสารได้
128 20-ม.ก.-2558 5440101047 ศักดา เสือบุญเรือง คำร้องขอรักษาสภาพนิสิต มารับเอกสารได้
129 20-ม.ก.-2558 56401013256 ปิยะนุช ใจสุข ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
130 20-ม.ก.-2558 5740101212 ทัตติยา คำมงคุณ ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต มารับเอกสารได้
131 15-ม.ก.-2558 574010211 พุทธิพัฒน์ สิทธิ คำร้อง ขอลาออก มารับเอกสารได้
 
**นิสิตต้องบันทึกข้อมูลการส่งเอกสารก่อนส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งนะค่ะ**