รายวิชาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร วิชาเลือก

ประเภทย่อย
บัณฑิตศึกษา (เทคโนโลยีการอาหาร)

รายวิชาทั้งหมด 
นวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร
มาตรฐานอาหารและจริยธรรม
จุลชีววิทยาอาหาร
บรรจุภัณฑ์อาหาร
เทคนิคการวิจัย
ฝึกงาน I
หลักเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
จุลชีววิทยาทั่วไป
การจัดการและเตรียมวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารข้อมูล
ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร
สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กระบวนการผลิตขนมอบ (Bakery Processing)
กระบวนการแปรรูปเนื้อและสัตว์ปีกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต
การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การออกแบบทางอุตสาหกรรมอาหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
คุณภาพอาหารและการตรวจวัดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์นมและกระบวนการผลิต
มาตรฐานอาหารและบรรจุภัณฑ์ข้อมูล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
หลักการประกันคุณภาพอาหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
หลักการวิเคราะห์อาหาร
หลักการแปรรูปอาหาร
หลักวิศวกรรมอาหาร
หลักเบื้องต้นวิศวกรรมอาหาร
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
โภชนศาสตร์และชีวเคมีอาหาร