ประเภทของรายวิชา

ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรเกษตร 
 หลัการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 ของเสียจากการเกษตรและการจัดการ
  ระบบชลประทานและการระบายน้ำทางการเกษตร
  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร
  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CIS)
 การประกันคุณภาพวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
 หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 การฝึกงาน I
 ชีวจริยธรรม
 ทรัพยากรน้ำและการจัดการบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

หลักสูตร ทรัพยากรเกษตร 
 การจัดการดินและทรัพยากรที่ดิน
 การปรับปรุงและประเมินพันธุ์พืช
 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
 พืชเชิงพาณิชย์
 สรีรวิทยาการผลิตพืช
 หลักการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน พืช และปุ้ย

หลักสูตร ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 
 หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
 การจัดการทรัยพากรทางธุรกิจ
 ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น
 วิทยาศาสตร์ทางดิน

หลักสูตร ประมง 

หลักสูตร สัตวศาสตร์ 
 ธุรกิจปศุสัตว์
 การจัดการสุขภาพและสวัสดิภาพของปศุสัตว์และสัตว์ปีก
 เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์
 การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์
 การจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์และโรงฟัก
 การจัดการฝูงโคนม
 ปัญหาพิเศษ (สัตวศาสตร) บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 สัมมนา (สัตวศาสตร์)
 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีก
 หลักสุขศาสตร์สัตว์และสุขาภิบาล
 ฝึกงาน II สัตวศาสตร์
 กายวิภาคและสรีวิทยาของสัตว์เลี้ยง II
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบและอาหารสัตว์
 โภชนศาสตร์สัตว์เชิงคุณภาพ
 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืชไร่
 สัตววิทยาทั่วไป
 การฝึกงาน IIบทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์
 ฝึกงาน I
 กายวิภาคและสรีวิทยาของสัตว์เลี้ยง I
 ชีวเคมีในการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีก
 หลักพันธุศาสตร์ (01416311)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 พันธุศาสตร์ ปฏิบัติการ (01416312)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร 
 การจัดการทรัพยากรเกษตรเบื้องต้น
 ชีววิทยาพื้นฐาน
 หลักชีววิทยา2
 เกษตรปริทัศน์

ชั้นปีที่ 2 ทุกหลักสูตร 
 สัตววิทยาทั่วไป
 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตร
 หลักพันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคปฏิบัติการ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 หลักนิเวศวิทยา
 หลักพันธุศาสตร์

ชั้นปีที่ 3 ทุกหลักสูตร 
 ฝึกงาน IIบทคัดย่อ
 การจัดการพืชเศรษฐกิจ
 อาหารสัตว์และการให้อาหารสัตว์
 หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
 วิทยาศาสตร์ทางดิน
 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช
 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาล
 หลักสรีรวิทยาของพืช
 หลักสรีรวิทยาของสัตว์
 เตรียมสหกิจศึกษา(Cooperative Education Preparation)
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 วิธีวิจัยทางการเกษตร
 อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้นปีที่ 4 ทุกหลักสูตร 
 การส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรบทคัดย่อ
 สัมมนา
 ระบบเกษตรผสมผสาน(Integrated Agricultural Systems)
 ปัญหาพิเศษ(Special Problem)

วิชาเลือก ภาควิชาเกษตร ฯ  
 ชื่อรายวิชา
 หลักการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธ์
 หลักการใช้ที่ดิน
 หลักการจัดการดิน
 หลักการผลิตสัตว์ปีกและการจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
 หลักการผลิตสุกรและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร
 หลักการผลิตโคกระบือเนื้อและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อ
 หลักการผลิตโคนมและการจัดการผลิตภัณฑ์นม
 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

บัณฑิตศึกษา ทรัพยากรเกษตร 
 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
 แบบจำลองทางทรัพยากรเกษตร
 ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และพืช (Soil, Water and Plant Relationship)
 การวิเคราะห์วัสดุการเกษตร (Analytical of Agricultural Materials)
 ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบทคัดย่อ
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและอาหารปลอดภัย 
 นวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร
 มาตรฐานอาหารและจริยธรรม
 จุลชีววิทยาอาหาร
 บรรจุภัณฑ์อาหาร
 เทคนิคการวิจัย
 ฝึกงาน I
 หลักเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 จุลชีววิทยาทั่วไป
 การจัดการและเตรียมวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารบทคัดย่อ
 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร
 สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 กระบวนการแปรรูปอาหาร
 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 กระบวนการผลิตขนมอบ (Bakery Processing)
 กระบวนการแปรรูปเนื้อและสัตว์ปีกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต
 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การออกแบบทางอุตสาหกรรมอาหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 คุณภาพอาหารและการตรวจวัดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
 ผลิตภัณฑ์นมและกระบวนการผลิต
 มาตรฐานอาหารและบรรจุภัณฑ์บทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 หลักการประกันคุณภาพอาหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 หลักการแปรรูปอาหาร
 หลักวิศวกรรมอาหาร
 หลักเบื้องต้นวิศวกรรมอาหาร
 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 โภชนศาสตร์และชีวเคมีอาหาร

บัณฑิตศึกษา (เทคโนโลยีการอาหาร) 
 carbohydrate in food